Odlazak kod lekara

Odlazak kod lekara

Prvi odlazak kod lekara


Dijagnoza - Folikularni limfomi


Dijagnoza se postavlja histološkim pregledom bioptirane uvećane limfne žlezde ili nekog drugog tkiva. Nakon postavljanja dijagnoze, radi utvrđivanja raširenosti bolesti sprovode se radiološka i laboratorijska ispitivanja, kao i biopsija kostne srži.


Dijagnoza - Hronična limfocitna leukemija


Testovi koji se koriste u postavljanju dijagnoze HLL:


- Krvna slika i biohemija


- Visokospecijalizovane analize kojim se određuje tip limfocita čiji je broj povišen


- RTG pluća, ultrazvuk stomaka eventualno i kompjuterizovana tomografija (CT)


- Punkcija i biopsija koštane srži


Dijagnoza - Difuzni B krupnoćelijski limfom


Dijagnoza se postavlja patohistološkom analizom uzorka uvećane limfne žlezde koji se dobija biopsijom. Biopsija predstavlja proceduru koja se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji. U cilju procene raširenosti bolesti rade se i dodatne analize koje podrazumevaju analize krvi i radiološka ispitivanja (rentgenski snimak pluća, ultrazvuk stomaka, kompjuterizovana tomografiju (CT) grudnog koša, stomaka, karlice).