Lečenje

Lečenje

Lečenje


Preoperativno stadiranje maligne bolesti određuje i vrstu i obim hirurškog zahvata. Ukoliko je bolest lokalizovana samo na grliću materice, najčešći vid lečenja je hirurško. Ukoliko se bolest proširila van grlića materice i fornixa vagine, najčešći vid lečenja je zračna terapija. U slučajevima hirurškog lečenja karcinoma grlića, kod pacijentkinja kod kojih su nađene pozitivne pelvične žlezde, prisutna limfovaskularna invazija, često je nastavak lečenja praćen zračnim tretmanom. U odmaklim stadijumima bolesti, kod ponovne pojave bolesti (recidiv) ili u palijativne svrhe, hemioterapija takođe predstavlja vid lečenja. Može se davati pre i/ili nakon hirurškog zahvata, sa ili bez radioterapije.

Prema podacima, manje od trećine slučajeva se otkriva u ranoj fazi, kada je moguće uspešno primeniti operativno lečenje. U slučajevima mikroinvazivnog karcinoma grlića (minimalna invazija strome manja od 3 mm), lečenje je moguće sprovesti konizacijom, posebno kod mlađih pacijentkinja. U slučaju mikroinvazivnog grlića sa dubljom invazijom strome (od 3 do 5mm), kao i kod pacijentkinja sa limfovaskularnom invazijom, preporučuje se histerektomija, dok se kod mlađih pacijentkinja preporučuje poštedna operacija, takozvana radikalna trahelektomija sa limfonodektomijom, radi očuvanja fertilnosti. U slučajevima gde je tumor na grliću vidljiv (promer tumora do ili veći od 4 cm), preporučuje se radikalna histerektomija sa pelvičnom limfonodektomijom.


Prognostički faktori zavise od stadijuma tumorske bolesti najvećim delom, histološkog tipa tumora, endocervikalnog širenja, kao i stepena histološkog maligniteta (nuklearnog gradusa i histološkog gradusa).